NBK Sanlic

Nemocniční bakteriostatický komplet

NBK SANLIC je zdravotnický prostředek splňující požadavky legislativy, kladené na ZP v souvislosti s jejich uváděním na trh a do provozu/používání při poskytování zdravotní péče (např. ES prohlášení o shodě, oznámení pro MZ/CA). Svými účinky je určen pro specifická krytí v případech, kdy je pacient vystaven ohrožení nebo komplikacím z titulu možného výskytu nárůstu bakterií. Při zkouškách účinnosti bakteriostatického efektu NBK SANLIC byla prokázána účinnost tohoto zdravotnického prostředku v kategorii bakteriostatické aktivity na úrovni min. 2,85 při testování nepraných vzorků a 2,04 při testování vzorků po 30 resp. 50 cyklech řádné údržby/praní vyvářkou. Testy byly prováděny kulturou bakterií Stafylococcus aureus a výsledný efekt byl hodnocen v nejvyšším stupni bakteriostatické účinnosti, zajišťující pokles růstové aktivity bakterií o 2,85 resp. 2,04 logaritmických řádů. Pro prokázanou bakteriostatickou účinnost, která i po vícenásobném praní převyšuje 99 %, stanovuje výrobce používání NBK SANLIC pro poskytování pooperační péče, v rámci JIP, pro zdravotní péči na infekčních a resuscitačních odděleních, pro péči o pacienty s imunitním deficitem, v septických stanicích aj.

V základní verzi je NBK SANLIC vyráběn jako komplet obsahující různé složky, kterými jsou některé z následujících kombinací:

  • - specifické krytí lůžek
  • - specifické krytí nástrojů
  • - specifická krytí zařízení
  • - specifické krycí převleky
  • - specifická krycí výstroj

Ve zvláštních případech může být NBK SANLIC vyráběn i jako zakázkový ZP ( zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) dle přesně specifikovaných požadavků.

Pokyn/doporučení výrobce:

  • NBK SANLIC je určen pro opakované použití.Výrobce doporučuje cca 150 pracích cyklů.
  • NBK SANLIC je třeba skladovat tak, aby nedocházelo k jeho poškození zejména vlivem účinku vlhka, plísně. nebo jiných podobných vlivů
  • NBK SANLIC lze ošetřovat běžně používanými prádelenskými prostředky a postupy.

Výrobce: Licolor, a.s. Liberec, Americká 2, IČO 49903268, tel.: +420 485 152 180
držitel certifikátu kvality ISO 9001:2000 /EN ISO 9001:2000zpět


Vyrobil LICOLOR, a.s.